امروز چهارشنبه, ۲۳ آبان , ۱۳۹۷ برابر با Wednesday, 14 November , 2018

لیست قیمت مخزن آب پلی اتیلن

برای خریدهایی با جمع حجمی ۱۰۰۰۰ لیتر و بیشتر

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن افقی

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن عمودی

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن مکعبی

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن زیرپله

لیست قیمت وان پلی اتیلن

لیست قیمت مخازن آب پلی اتیلن

کلیه ابعاد به سانتیمتر می باشند.
محصول طول
L
عرض
D
ارتفاع
H
کد قیمت
(ریال)
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۷۰ لیتری ۷۱ ۴۴ ۴۸ ۷۳۰۱ ۱,۱۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۷۰ لیتری ۷۱ ۴۴ ۴۸ ۷۱۰۱ ۱,۰۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۰۰ لیتری ۷۳ ۵۴ ۵۸ ۷۳۰۲ ۱,۴۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۱۰۰ لیتری ۷۳ ۵۴ ۵۸ ۷۱۰۲ ۱۱۹,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۲۰۰ لیتری ۹۹ ۶۰ ۶۸ ۷۳۰۵ ۲,۵۷۵,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۲۰۰ لیتری ۹۹ ۶۰ ۶۸ ۷۱۰۵ ۲,۱۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۲۵۰ لیتری ۱۰۸ ۶۲ ۶۸ ۷۳۰۸ ۲,۸۶۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۲۵۰ لیتری ۱۰۸ ۶۲ ۶۸ ۷۱۰۸ ۲,۳۱۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۳۰۰ لیتری ۱۲۰ ۷۰ ۷۷ ۷۳۱۲ ۳,۱۱۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۳۰۰ لیتری ۱۲۰ ۷۰ ۷۷ ۷۱۱۲ ۲,۶۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۴۰۰ لیتری ۱۲۰ ۶۷ ۷۵ * ۳,۵۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۴۰۰ لیتری ۱۲۰ ۶۷ ۷۵ * ۳,۲۳۵,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۵۰۰ لیتری ۱۳۵ ۷۹ ۸۶ ۷۳۲۴ ۴,۴۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۵۰۰ لیتری ۱۳۵ ۷۹ ۸۶ ۷۱۲۴ ۴,۰۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۷۰۰ لیتری ۱۷۰ ۸۱ ۹۱ ۷۳۳۵ ۵,۹۸۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۷۰۰ لیتری ۱۷۰ ۸۱ ۹۱ ۷۱۳۵ ۵,۵۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۷۵۰ لیتری ۱۵۵ ۹۰ ۹۸ ۷۳۳۷ ۶,۲۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۷۵۰ لیتری ۱۵۵ ۹۰ ۹۸ ۷۱۳۷ ۵,۸۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۰۰۰ لیتری ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۰۴ ۷۳۵۱ ۷,۳۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۱۰۰۰ لیتری ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۰۴ ۷۱۵۱ ۶,۶۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۰۰۰ لیتری با درب قفل دار ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۰۴ ۷۳۵۱
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۵۰۰ لیتری ۱۹۹ ۱۱۶ ۱۲۰ ۷۳۵۸ ۱۰,۷۸۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۱۵۰۰ لیتری ۱۹۹ ۱۱۶ ۱۲۰ ۷۱۵۸ ۱۰,۱۱۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۲۰۰۰ لیتری ۲۰۱ ۱۲۴ ۱۳۱ ۷۳۶۴ ۱۳,۴۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۲۰۰۰ لیتری ۲۰۱ ۱۲۴ ۱۳۱ ۷۱۶۴ ۱۲,۶۶۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۳۰۰۰ لیتری ۲۵۰ ۱۳۶ ۱۵۰ ۷۳۷۴ ۱۹,۵۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۳۰۰۰ لیتری ۲۵۰ ۱۳۶ ۱۵۰ ۷۱۷۴ ۱۸,۲۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۴۰۰۰ لیتری ۲۵۰ ۱۵۹ ۱۷۰ ۷۳۸۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۴۰۰۰ لیتری ۲۵۰ ۱۵۹ ۱۷۰ ۷۱۸۰ ۲۶,۶۸۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۵۰۰۰ لیتری ۲۵۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۷۳۸۳ ۳۷,۱۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۵۰۰۰ لیتری ۲۵۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۷۱۸۳ ۳۵,۱۶۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۷۵۰۰ لیتری ۳۷۵ ۱۹۰ ۲۰۰ تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۱۰۰۰۰لیتری ۴۶۰ ۱۹۰ ۲۰۰ تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۰۰۰۰ لیتری ۳۵۰ ۲۱۰ ۲۲۰ تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۵۰۰۰ لیتری ۴۰۰ ۲۴۰ ۲۵۰ تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۱۵۰۰۰ لیتری ۷۱۰ ۱۹۰ ۲۰۰ تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۲۰۰۰۰ لیتری ۹۶۰ ۱۹۰ ۲۰۰ تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۳۰۰۰۰ لیتری ۱۴۴۰ ۱۹۰ ۲۰۰ تماس
مخازن عمودی * قطر ارتفاع کد محصول قیمت
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۱۰۰ لیتری * ۵۲ ۷۵ ۶۳۰۱ ۱,۵۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۱۰۰ لیتری * ۵۲ ۷۵ ۶۱۰۱ ۱۲۵۰۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۲۲۰ لیتری * ۶۰ ۱۰۰ ۶۳۰۷ ۲,۴۳۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۲۲۰ لیتری * ۶۰ ۱۰۰ ۶۱۰۷ ۲,۱۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۳۵۰ لیتری * ۶۹ ۱۳۰ ۶۳۱۵ ۳,۱۱۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۳۵۰ لیتری * ۶۹ ۱۳۰ ۶۱۱۵ ۲,۸۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۵۰۰ لیتری * ۸۳ ۱۱۳ ۶۳۲۳ ۳,۷۸۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۵۰۰ لیتری * ۸۳ ۱۱۳ ۶۱۲۳ ۳,۵۸۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۵۵۰ لیتری * ۷۲ ۱۶۸ ۶۳۲۷ ۴,۳۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۵۵۰ لیتری * ۷۲ ۱۶۸ ۶۱۲۷ ۳,۶۳۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه کروی ۹۰۰ لیتری * ۱۳۳ ۱۳۳ ۶۳۴۵ ۶,۵۸۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه کروی ۹۰۰ لیتری * ۱۳۳ ۱۳۳ ۶۱۴۵ ۵,۸۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی کوتاه ۱۰۰۰ لیتری * ۱۰۹ ۱۴۵ ۶۳۵۱ ۶,۵۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی کوتاه ۱۰۰۰ لیتری * ۱۰۹ ۱۴۵ ۶۱۵۱ ۵,۹۱۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی بلند ۱۰۰۰ لیتری * ۸۸ ۲۰۸ ۶۳۵۰ ۷,۰۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی بلند ۱۰۰۰ لیتری * ۸۸ ۲۰۸ ۶۱۵۰ ۶,۷۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۱۵۰۰ لیتری * ۱۲۱ ۱۷۰ ۶۳۵۸ ۸,۸۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۱۵۰۰ لیتری * ۱۲۱ ۱۷۰ ۶۱۵۸ ۸,۵۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۲۰۰۰ لیتری * ۱۳۴ ۱۹۵ ۶۳۶۷ ۱۰,۷۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۲۰۰۰ لیتری * ۱۳۴ ۱۹۵ ۶۱۶۷ ۱۰,۵۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۳۰۰۰ لیتری * ۱۵۳ ۲۰۲ ۶۳۷۴ ۱۶,۴۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۳۰۰۰ لیتری * ۱۵۳ ۲۰۲ ۶۱۷۴ ۱۶,۰۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی کوتاه سه لایه ۵۰۰۰ لیتری * ۲۲۲ ۱۶۰ ۶۳۸۳ ۲۵,۷۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی کوتاه تک لایه ۵۰۰۰ لیتری * ۲۲۲ ۱۶۰ ۶۱۸۳ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی بلند سه لایه ۵۰۰۰ لیتری * ۲۰۰ ۲۲۵ ۶۳۸۴ ۲۶,۲۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی بلند تک لایه ۵۰۰۰ لیتری * ۲۰۰ ۲۲۵ ۶۱۸۴ ۲۵,۶۳۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی سه لایه ۱۰۰۰۰ لیتری * ۲۴۹ ۲۳۵ ۶۳۹۶ ۵۱,۵۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی سه لایه ۱۰۰۰۰ لیتری * ۲۴۹ ۲۳۵ ۶۱۹۶ ۴۹,۲۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی سه لایه ۲۰۰۰۰ لیتری * ۳۰۰ ۴۲۰ * ۹۲,۵۰۰,۰۰۰
مخازن مکعبی طول عرض ارتفاع کد محصول قیمت
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی ۲۳۰ لیتری ۶۲ ۶۲ ۹۷ ۵۳۱۲ ۳,۲۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی ۲۳۰ لیتری ۶۲ ۶۲ ۹۷ ۵۱۱۲ ۲,۹۸۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی ۸۰۰ لیتری ۱۷۰ ۹۰ ۷۰ ۵۳۴۰ ۷,۳۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی ۸۰۰ لیتری ۱۷۰ ۹۰ ۷۰ ۵۱۴۰ ۷,۰۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی ۱۰۰۰ لیتری ۱۵۳ ۶۷ ۱۴۵ ۵۳۵۰ ۹,۲۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی ۱۰۰۰ لیتری ۱۵۳ ۶۷ ۱۴۵ ۵۱۵۰ ۸,۷۳۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی ۲۰۰۰ لیتری ۲۱۵ ۷۰ ۲۰۰ ۵۳۶۴ ۱۸,۵۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی ۲۰۰۰ لیتری ۷۰ ۲۰۰ ۵۱۶۴ ۱۶,۸۶۰,۰۰۰
>مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله ۵۰۰ لیتری KU ۱۲۸ ۸۸ ۹۵ ۴,۸۳۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله ۵۰۰ لیتری KU ۱۲۸ ۸۸ ۹۵ ۴,۴۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله ۱۰۰۰ لیتری PL ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۵ ۵۳۵۲ ۸,۷۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله ۱۰۰۰ لیتری PL ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۵ ۵۱۵۲ ۸,۵۰۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن طول عرض (قطر) ارتفاع کد محصول قیمت (ریال)
وان پلی اتیلن ۶۰ لیتری ۷۳ ۷۳ ۱۷ ۹۳۵,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۰۰ لیتری KU ۶۷ ۶۷ ۴۰ ۱,۳۷۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۰۰ لیتری PL ۹۷ ۵۵ ۲۶ ۱,۳۷۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۵۰ لیتری KU ۹۹ ۶۹ ۴۱ ۲,۰۰۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۲۰۰ لیتری KU ۱۰۰ ۶۸ ۵۱ ۲,۲۶۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۲۰۰ لیتری PL ۹۸ ۶۶ ۵۱ ۲,۲۶۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری PL ۱۳۸ ۸۴ ۶۳ ۴,۷۳۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری KU ۱۴۴ ۸۹ ۶۱ ۴,۷۳۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۷۰۰ لیتری KU ۱۴۸ ۱۰۰ ۷۹ ۶,۳۰۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۸۰۰ لیتری PL ۱۲۲ ۱۱۶ ۷۸ ۶,۴۴۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری KU ۲۱۱ ۱۰۰ ۷۱ ۶,۷۲۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری PL ۲۱۰ ۱۱۰ ۶۷ ۶,۷۲۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۳۰۰ لیتری KU ۲۱۲ ۱۲۲ ۷۹ ۱۰,۱۳۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۵۰۰ لیتری PL ۲۱۳ ۱۱۵ ۹۱ ۱۰,۶۷۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری PL ۲۴۸ ۱۳۵ ۸۷ ۱۵,۶۷۰,۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *